Mobile Version
Desktop Version
VÄRLDSCUPEN i skidskytte har en mycket positiv ekonomisk effekt för Östersunds kommun. Det kommer fram i en ny rapport som kommunen tagit fram. Foto/rights: MARCELA HAVLOVA/KEK-stock
ÖSTERSUND har bara Göteborg och Stockholm framför sig på listan över bästa eventstaden i Sverige. Mora rankas som bästa staden för elitidrott. Foto/rights: MARCELA HAVLOVA/KEK-stock

Sveriges främsta idrottskommuner 2018

Resultatet av Sport & Affärers kommunranking 2018 presenterades under seminariet Professionell idrott i Eskilstuna den 1/10. Hela huvudlistan med våra kriterier och motiveringar publiceras i Sport & Affärer nr 3 som utkommer den 2/10 med Dagens industri samt på vår hemsida www.sportaffarer.se. Nedan följer de främst placerade kommunerna i huvudlistan och därefter våra tre speciallistor.

 

HUVUDLISTAN

1. KARLSTAD
- Bra cykelstad och boendeort för unga. Godkänt företagsklimat. Mycket bra idrottspolitiskt styrdokument Karlstad 2.0 med tydlig inriktning mot folkhälsofrågor och stöd till idrottsrörelsen. Använder flera mätbara mål för att följa upp styrdokumentet. Har bra resurser för att genomföra ambitionerna i Karlstad 2.0. Integrationsarbetet fokuserar runt fyra större idrottsföreningar. Bra breddstöd och balans i tillgången till lokaler för tränings- och motionsaktiviteter. Har som strategi att alltid bygga fullstora hallar, också för skolor. Bra spontanaktivitetsytor och tydliga ambitioner att invånarna inte ska ha mer än 300 meter till aktivitetsytor utomhus samt ha en fullstor idrottshall inom 2 500 meter. För den regionala utvecklingen används elitverksamheten i destinationsmarknadsföringen. Har en bra evenemangsstrategi som siktar på SM tävlingar inom ett 15-tal idrotter. Bra genomföranderesurser. Stark elitidrottskommun med över tio elitserieklubbar och ett 40-tal landslagsrepresentanter. Starkt kommunalt och näringslivsstöd till elitverksamheten.

2. LINKÖPING
- Bra friluftskommun och topplaceringar inom analyserna ”Bäst att bo” och cykelstad. Starkt idrottspolitiskt program; Aktiv hela livet. Fokus på folkhälsofrågor och fysisk aktivitet för ungdomar. Bra genomföranderesurser. Utvecklat nya bidragsformer för breddstödet med inriktning på aktivitet, jämställdhet och inkludering samt höjt åldergränsen till 25 år. Har en mycket stark anläggningsstrategi med över tio nya hallar, en konstgräsplan och en ishall inom den närmaste tio-års perioden. Har dessutom byggt en ny fullstor hall som invigts under 2018. Spontanaktivitetsytorna anpassas för att bättre passa för tjejaktiviteter och bemannas med betalda förenings- och fritidsledare. Bra eventstrategi med höga ambitioner och genomföranderesurser med inriktning mot SM tävlingar inom ett tio-tal idrotter. Stark elitidrottskommun som vunnit nästan 20 mästerskap och som har nästan 20 elitserieklubbar i de högsta serierna. Genomför SM veckan sommar 2021. Stark internationell idrottsforskning.

3. VÄXJÖ
Starkt företagsklimat. Har inget specifikt idrottspolitiskt program men istället en tydlig budget med mätbara målsättningar. Inriktningen är Aktiv fritid för alla och förbättrad folkhälsa. Bygger sina ambitioner på mycket bra anläggningar, främst i Arenastaden. De mätbara målsättningarna analyserar invånarnas nöjdhet med spontanaktivitetsytor och närheten till grönområden. Utreder just nu förändringar i anläggningsstödet samt nya bidragsformer för spontanidrott och nya idrotter, typ E-sport, men också till skolidrottsverksamheten. Använder elitidrotten som ett viktigt verktyg för sin destinationsmarknadsföring under konceptet Slutspelsstaden Växjö. Bra evenemangsstrategi, främst avseende nationella evenemang. Genomför ett tio-tal sådana varje år. Genomför relativt kontinuerligt utvärderingar av de större evenemangens effekter. Mycket starkt samarbete med forskningen på Linnéuniversitetet, främst avseende ledarskapsutbildning och talangutveckling.

4. JÖNKÖPING
Stark kommun vad gäller friluftsmöjligheter, ”Bäst att bo” samt topplacering som cykelstad. Har utvecklat ett mycket bra och brett idrottspolitiskt program med bra genomföranderesurser. Dessutom fastställt en bra idrottsstrategi fram till 2025. Särskilda satsningar på +65 kategorin. Stärkt sitt anläggningsstöd, både för kommunala och föreningsdrivna anläggningar, och genomfört underhållsplaner för föreningsägda anläggningar. Har bra breddanläggningar samt spontanaktivitetsytor, främst utegym, skate och BMX. Utvecklar också anläggningar för ”nya” idrotter som cricket, swimrun och tempobanor för cykel. Fortfarande stark E-sport kommun men under större konkurrens idag. Tydliga ambitioner att stärka sitt arbete med evenemang. Genomför varje år ett tio-tal främst nationella evenemang, men också några internationella som Ironman 70.3 och Dreamhack. Stark elitidrottskommun med ett 20 tal mästerskap under mätperioden, 13 elitserieklubbar samt ett 20-tal landslagsrepresentanter.

5. UPPSALA
Sveriges bästa cykelstad och ”Bästa att bo” ort för unga. Relativt bra rankad friluftskommun. Har under åren utvecklat ett mycket bra och brett idrottspolitiskt program med tydligt folkhälsoperspektiv. I programmet prioriteras den jämställda idrotten, fysisk aktivitet för ungdomar, utveckling av aktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden samt verksamheter för egenorganiserade aktiviteter. Använder vissa mätbara målsättningar för att följa upp programmets ambitioner. Breddstödet fokuserar på föreningarnas genomförandekvalitet där ökad kvalitét ger högre ekonomiskt stöd. Relativt bra balans avseende träningsanläggningar. Har utvecklat en modell för att beräkna behovet av spontanaktivitetsytor och använder jämförande nyckeltal mot andra kommuner. Dessa frågor kommer idag in i ett tidigt skede av stadsplaneringen och i lokalförsörjningsplanen. I kommunens evenemangsstrategi fokuseras på större nationella evenemang i ett tio-tal idrotter. Genomför O-Ringen 2020. Bra evenemangsarenor som kommer att bli ännu bättre enligt Uppsalas reviderade anläggningsstrategi. Stark elitidrottskommun främst vad gäller antal elitserieföreningar.


SPECIALLISTORNA
Analysen visar att konkurrensen mellan kommunerna generellt fortsätter att öka. Flera kommuner har stärkt sina positioner. I år presenteras därför, liksom förra året, två stycken tredjeplatser för varje lista för att ge en ökad synlighet för dessa framgångsrika idrottskommuner. För första gången delas också förstaplatsen på en av speciallistorna.

BREDDIDROTTSLISTAN
I denna kategori analyseras kommunernas styrdokument (idrottspolitiska program) av den breda idrotten samt de mätbara målsättningar vissa kommuner fastställer för att kunna följa upp hur framgångsrikt kommunen har genomfört programmet. Dessutom analyseras de resurser kommunen har för att genomföra programmet. Andra faktorer i analysen är kommunernas breddstöd, anläggningsstöd samt tillgång till tränings- och motionsanläggningar, både för inom- och utomhusbruk.

1.  JÖNKÖPING
- Är en stark friluftskommun och cykelstad. Har samordnat det idrottspolitiska programmet med kommunens Plan för friluftsliv och Idrottens strategi. Har avsatt tydliga resurser för att genomföra det idrottspolitiska programmet. Under 2018 ökat det monetära stödet till barn- och ungdomsidrotten med 30 %. Dessutom tillfört ytterligare ca 2 mkr som stöd till föreningsägda anläggningar samt besiktigar och skapar underhållsplaner för dessa anläggningar. Föreningar som genomför miljöförbättrande åtgärder på sina anläggningar erhåller högre ekonomiskt stöd. Satsar också på att stötta pensionärsföreningar så att de kan skapa fysisk aktivitet i närområdet. Har också stärkt personalresurserna för att tillsammans med skolorna öka ungdomars fysiska aktivitet. Har ett omfattande antal spontanidrottsytor, främst utegym, skateytor och BMX banor. Tillgången på träningslokaler för inom- och utomhusaktiviteter är god.
    
2.  LINKÖPING
Bra friluftsstad och cykelstad. Har utvecklat ett starkt idrottspolitiskt styrdokument (Aktiv hela livet) där idrottsföreningarna spelar en viktig implementeringsroll och där olika typer av fysisk aktivitet ska följa medborgaren genom livet. Bra genomföranderesurser för programmet. Har utvecklat nya bidragsformer för breddidrotten där nyckelorden för stöd är aktivitet, jämställdhet och inkludering. Höjt det kontanta stödet till 25 år. Särskild satsning på tjejidrott. Översyn av de majoritetsägda kommunala bolagens sponsringsstrategi, så att den anpassas till kommunens övergripande idrottsvärderingar. Bra spontanaktivitetsytor med särskild anpassning för tjejaktiviteter. Bra bemanning av dessa ytor genom betalda föreningar och fritidsledare. Lyckats att få en stor andel av nyanlända ungdomar att använda möjligheterna till spontanaktiviteter. Har ett mycket omfattande tio-års program för anläggningsutveckling.

3.  KARLSTAD
- Bra cykelstad. Har ett mycket bra strategiskt styrdokument (Karlstad 2.0) som fokuserar på utveckling av folkhälsan. Använder ett flertal mätbara målsättningar. Arbetar mot att den breda idrottsrörelsen ska utgöra ett av de viktigaste verktygen för folkhälsoarbetet och integrationsutvecklingen. Har avsatt tydliga genomföranderesurser för styrdokumentet. Arbetar med ”drop-in” aktiviteter för spontanidrotten, inklusive ”nattfotboll” på helger. Kommunen har tydliga ambitioner för utveckling av spontanaktivitetsytor, t.ex. att varje medborgare ska ha mindre än 300 meter till en sådan yta. Samarbetar med fyra större idrottsföreningar för att möjliggöra fysiska aktiviteter för nyanlända. Bra breddstöd, med exempelvis 0-taxa och bra anläggningsstöd. Har ett politiskt program för renovering och utveckling av idrottshallar med särskild fokusering på Sannafältet. Balans vad gäller träningslokaler. Målsättning en fullstor hall per 7 500 invånare.
    
3.  HALMSTAD
- Har utvecklat ett bra idrottspolitiskt styrdokument (Halmstad idrottsstaden) med ett antal målbilder och mätbara målsättningar. Ger ett bra breddstöd och har en långsiktig plan för utveckling av idrottsanläggningar. Samarbetar med idrottsrörelsen, näringslivet och Halmstads Högskola för att skapa fysisk aktivitet för ungdomar i grundskolan inom konceptet Halmstad Progress. Mycket omfattande lägerverksamhet för ungdomar, både på nationell och på lokal nivå. I integrationsarbetet satsar kommunen på lovaktiviteter, simskola och fritidsbanker. Breddstödet har utvecklats och inkluderar idag nya idrotter och spontanidrottsaktiviteter. Har 0-taxa. Bra balans vad gäller träningslokaler

ELITIDROTTSLISTAN
För att ligga i topp på denna lista krävs att kommunen använder sina elitlag och framgångsrika idrottspersoner som ett viktigt verktyg i sin destinationsmarknadsföring; att lagen och idrottspersonerna når framgångar i nationella och internationella mästerskap; att kommunen och näringslivet på olika sätt stöttar elitverksamheten samt att det inom kommunen finns arenor och utomhusytor som skapar goda förutsättningar för elitverksamheten. Dessa faktorer analyseras sedan i relation till kommunens befolkningsmängd.
    
1.  MORA
Befolkningsmängd 20 000. Vann under analysperioden ett stort antal mästerskapsmedaljer allt från OS, World Cup till svenska mästerskap i flera idrotter; längdskidåkning, sprintskidåkning, rullskidor, alpint, skidorientering, snöskoter, dragracing och dans. Supernamnet är Stina Nilsson. Har elitserielag i ishockey och innebandy. Många landslagsdeltagare, bl.a. i längdskidåkning. Använder sina elitlag och enskilda idrottsstjärnor i destinationsmarknadsföringen. Bra kommunalt elitstöd (har marknadsavtal med KAIS Mora och Mora IK), liksom ett mycket omfattande näringslivsstöd relaterat till Vasaloppets sommar och vintertävlingar. Innebandyarenan för KAIS Mora heter numera Idre Fjäll Arena som privatintressen har köpt namnrättigheten för. Bra inomhusarenor och utmärkta utomhusarenor för motionsaktiviteter och för Vasaloppet på vinter och sommartid.

 2.  ÅRE
Befolkningsmängd 11 000. Under hösten 2017 till och med sommaren 2018 vann idrottspersoner från Åre mer än 10 mästerskapsmedaljer på OS, World Cup och SM nivå. Dominerande idrotter är freestyle och framförallt alpin skidåkning. Har ett stort antal landslagsrepresentanter i olika delar av den alpina skidsporten. Bra kommunalt stöd, men i samband med de stora internationella världseventen, VM och World Cup i Alpint har Åre ett starkt stöd också av näringslivet. Åre är ett av de starkaste destinationsvarumärken som vi har i Sverige.

 3.  LEKSAND
- Befolkningsmängd 16 000. Vann fem mästerskapsmedaljer under analysperioden i snowboard, draghund och softball. Har tre elitserielag; två i ishockey (damer och herrar) samt ett i baseball/softball. I Leksand finns fler än tio landslagsrepresentanter i sex olika idrotter; simning, ishockey, dressyr, längdskidåkning, curling samt baseball/softball. Varumärket Leksand i Sverige är nästa lika starkt som Åre. Starkt stöd för elitidrotten från näringslivet. Leksand är rankad som en av Sveriges främsta friluftskommuner.

3. LIDKÖPING
- Befolkningsmängd 39 000. Vann sju mästerskapsmedaljer och många fler pallplatser på SM nivå, främst i brottning, bandy, segelflyg, tyngdlyftning, trampolin och skytte men framförallt i kanot och parasporter. Har sex elitserielag i fyra idrotter och ett tiotal landslagsrepresentanter. Ger ett särskilt stöd till elitserielag (resultatbaserat bonussystem) på nivå med kommuner på ca 100 000 invånare. Sponsringsstödet mycket stark, främst från Sparbanken Lidköping, som är en huvudinvesterare i Sparbanken Lidköping Arena men också i motorstadion, en ridanläggning samt en fullstor konstgräsplan. Delar årligen ut elitstipendier på 50 000 kr. Har sedan Lidköping blev utsedd till årets främsta elitidrottskommun 2015 konsekvent använt elitidrotten som verktyg för sin omfattande destinationsmarknadsföring.

EVENTLISTAN
För att nå en topplacering på denna lista krävs att kommunen har en tydlig evenemangsstrategi för idrottsevent och idrottsrelaterade möten; har ekonomiska resurser och personella kompetenser för att genomföra strategin; genomför kontinuerliga mätningar av de ekonomiska och andra samhällseffekter som eventen skapar; genomför och utvecklar större internationella event samt har tillgång till bra inom-och utomhusarenor och annan infrastruktur för större event.
    
1.  GÖTEBORG/STOCKHOLM

Som vanligt är det mycket jämnt mellan Stockholm och Göteborg. Sedan speciallistorna infördes 2013 har Göteborg och Stockholm alltid varit topp-tre. Stockholm har vunnit tre gånger och Göteborg två gånger. För 2018 års lista är det inte möjligt att särskilja dem och därför har vi i år två vinnare.
Båda kommunerna har en tydlig ambition att större internationella event utgör en del av den regionala tillväxten, inkluderande positiva upplevelser för kommuninvånarna, och att båda kommunerna värvar evenemang på en internationellt starkt konkurrensutsatt marknad. Göteborg har en starkare och tydligare eventstrategi byggt på en mer långsiktig tradition. När det gäller resurserna för att utveckla och genomföra större event bedöms båda likvärdiga. Stockholm har inom denna analysfaktor blivit starkare under de senaste åren.
Båda är duktiga på att mäta eventens ekonomiska och andra samhällseffekter.
När det gäller genomförda och planerade event, med fokus på större internationella event, görs i rankingen jämförelsen mellan de årliga event som genomförs; omfattningen av större ungdomsevent; samt de större engångsevent som genomförts och planerats. Utan tvekan har Stockholm fler och bredare årligen återkommande event inom fler idrotter. Däremot vinner Göteborg lätt när det gäller genomförandet av större internationella ungdomscuper. Bedömer att ”engångseventen” är likvärdiga om inte Stockholm och kranskommunerna tilldelas Vinter-OS 2026. Stockholm vinner också arenafrågan, dvs. har de bästa arenorna för större internationella event.
    
2.  ÖSTERSUND
- Kommunens ambition är att vara en av världens bästa skidskytteorter och att kontinuerligt genomföra VM och World Cup tävlingar på Östersunds Skidstadion. Här genomförs också internationella längdsskidtävlingar men också flera typer av nationella och internationella tävlingar i olika vinterparasporter. Östersund investerar kontinuerligt i förbättringar av Skidstadion för att kunna behålla sin internationella status. Detta har nu belönats med att Östersund arrangerar Skidskytte VM 2019. Andra internationella event som har genomförts eller kommer att genomföras är VM i curling och VM i olika parasporter. Tidigare har också ett antal internationella fotbollsmatcher genomförts då Östersunds IF spelade i grupp- och slutspelet i Euro League.
    
3.  KALMAR
- Har utvecklat en bra eventstrategi med mätbara målsättningar där idrottsevent utgör en viktig del av besöksnäringen. Genomför sin strategi genom ett stärkt samarbete mellan kommunen, näringslivet och idrottsrörelsen. Har omorganiserat och effektiviserat kommunens hantering av de processer som arbetar med event. Har bra genomförandeorganisation och mäter relativt regelbundet eventens ekonomiska och andra samhällseffekter, inkluderande ROI krav på eventen (Return on Investment av de skattepengar som investeras). Fokuserar mycket på event inom simning, cykel och motionslopp, inkluderande toppeventet Kalmar Ironman 70.3, men också på SM tävlingar i Beach Volley och Beach Soccer. Kalmar Ironman har 2 700 deltagare med ett besöksantal på ca 100 000 personer under eventet som skapar en turistekonomisk omsättning på 40 mkr. Dessutom skapar andra motionsevent ca 10 000 starter. Använder citykärnan för att öka eventens exponering
    
För samtliga kriterier och motiveringar; gå in på: www.sportaffarer.se.

Del |
BETTAN EM-fyra (kopia)

”Bettan” övertygade i sprinttävlingen

Skidskytte-SM i Idre:

Det var fortsatt grått, regnigt och blåsigt på Idre Fjäll när skidskyttarna fortsatte säsongspremiären med sprint på söndagen. Elisabeth Högberg sköt fullt och vann damklassen övertygande, medan det blev dubbelt norskt i topp bland herrarna.

 

Les mer
20180129, NEPRYAEVA, Natalia 021 (kopia)

Ryska segrar i fristil i nordfinska Olos

Helgens premiärtävlingar i nordfinska Olos avslutades med fristilslopp både för damer och herrar under söndagen.
Det blev ryska segrar i båda klasserna genom Natalia Nepryaeva och Andrey Melnichenko.

 

Les mer
20181110, NILSSON Emma SM-masstart (kopia)

Emma och Martin SM-vinnare i masstart

Skidskytte-SM i Idre:

Idre Fjäll bjöd på svåra förhållanden med blåst, regn och sockrig snö när säsongen inleddes med masstart för skidskyttarna på lördagen. Emma Nilsson och Martin Ponsiluoma visade kyla i det sista skyttet och blev svenska mästare.

Les mer
20181110, Ebba Andersson (kopia)

Bruksvallsloppet räknar med ordinarie program

Trots mildväder med en vecka kvar till den TV-sända Sverigepremiären är arrangörerna i Bruksvallarna optimistiska inför tävlingshelgen.
- Vi jobbar intensivt med att få till bra tävlingsbanor, säger tävlingsledare Mikaela Sundbaum.

 

Les mer
YAKIMUSHKIN, Ivan 002 (kopia)

En ny generation stormar fram

Distanstävling i Olos:

Ok, Justyna Kowalczyk har lagt av men blev ändå 3:a över 5 km klassisk i finska Olos under lördagen.
Men det var den unga generationen som dominerade tävlingen både bland damer och herrar. Tyska Victoria Carl vann damernas 5 km och ryske U23-VM-medaljören Ivan Yakimushkin vann herrarnas 10 km.

 

Les mer
20180131, VALNES Erik 001 (kopia)

Norsk U23-världsmästare slog Bolshunov

Norges U23-världsmästare i sprint Erik Valnes slog självaste Alexander Bolshunov vid fredagens klassiska sprinttävling i nord-finska Olos.
Bolshunov är ju ryssen som dominerade världscupfinalen i Falun och som var den som yppade sig mest mot Johannes Høsflot Klæbo förra säsongen.

 

Les mer
20170129, DYRHAUG, Niklas finish 004 (kopia)

Ny skada för Niklas Dyrhaug

Missar premiären både i Norge och i världscupen:

Norska landslagsåkaren Niklas Dyrhaug har åter igen skadeproblem och kommer inte till start i den norska premiären i Beitostölen nästa helg.
Vill det sig illa så kan han vara borta till efter jul.

 

Les mer
20171202, AUDIENCE ÖSTERSUND 002 (kopia)

Ingen världscup i Östersund säsongen 2020-2021

Östersund får inte någon världscup i skidskytte säsongen 2020-2021, det har det internationella skidskytteförbundet IBU beslutat när man nu gjort klart världscup och IBU-kalendern till och med 2022.
Säsongen 2021-2022 är dock världscuppremiären tillbaka i Östersund som ju arrangerar VM i skidskytte nu i 2019.

 

Les mer
20181108, inför Bruksvallsloppet (kopia)

Svårt - men Bruksvallarna kör tävling

Med en vecka kvar till den TV-sända Sverigepremiären och världscupsuttagningen riktas blickarna mot den snösäkra dalgången i västra Härjedalen.
- Vi har inte haft vädergudarna på vår sida, men vi kommer att leverera förstklassiga tävlingar som alltid, säger tävlingsledare för Bruksvallsloppet, Mikaela Sundbaum.

 

Les mer
20171115, GRIP, Rikard 009 (kopia)

Landslaget tillbaka till Bruksvallarna

Med knappt två veckor kvar till den nationella tävlingspremiären åker längdlandslaget idag till Bruksvallarna på säsongens sista träningsläger.
– Alla månader, dagar och timmar av förberedelser är gjorda och nu ska vi försöka förvalta det fina jobb som åkare och ledare har gjort under försäsongen, säger landslagschef Rikard Grip.

Les mer
KEKs-kronika

Bjørgen’s exit ger Sverige möjligheter

Krönika:

Damstafett har varit den mest givna guldmedaljen i alla 2000-talets mästerskap.
Förutom vid OS i Sochi då Norge vallade bort sig och Sverige vann.
9 gånger har Marit Bjørgen avslutat – nu blir plötsligt damernas 4x5 km en högintressant distans med flera segerkandidater.

 

Les mer
Tønseth på toppen (kopia)

Löpning eller skidor för Didrik Tönseth?

Vill springa terräng-EM, får inte för landslagstränaren:

Som vi tidigare berättat blev Didrik Tönseth norsk mästare i terränglöpning i höstas.
Nu är han uttagen till EM, men det krockar med den norska premiären i Beitostölen.
Hoppar han över den säger landslagstränaren Eirik Myhr Nossum att han kan riskera att missa VM i Seefeld.
Det blir bråk i Norge.

 

Les mer
20180322, DAHLQVIST, Maja 002 (kopia)

Här är vinterns svenska cuptävlingar

Dags för vinterns Volkswagen och Scandic Cup, inbjudningarna är klara.  Här hittar du också tävlingsprogrammet både för seniorernas Volkswagen Cup och juniorernas Scandic Cup.
Seniorerna startar i Idre 24-25 november, medan den första juniorcupen går i Boden 8-9 december.

 

Les mer
20171202, SCHOMMER, Paul 003 (kopia)

USA:s världscuplag i skidskytte klart

USA har redan tagit ut sitt lag till världscuppremiären i skidskytte, som i år går i Pokljuka i Slovenien och inte i Östersund. Orsaken till det är att Östersund arrangerar VM i vinter och inte har någon världscup den kommande säsongen.
För USA:s del var det rullskidstävlingarna i Soldier Hollow, Utah som gav grunnlaget för uttagningen.

 

Les mer
GREVENs krönika mellomrom

Linn gav längd en Superdimension

Krönika:

När jag ser Linn Svahn, 18 år, uppträda i Östersunds Supersprint slår det mig vad extremt snabbt hon rör sig, och med vilken fantastisk teknik hon utklassar våra landslagsåkare.
Det var coolt att se, en dimension extra av det jag hade förväntat mig att få serverat i SVT-sportens direktsändning.
Nu vill jag ha mer Supersprint i tävlingsprogrammen.

 

Les mer
20181105, Öppet spår (kopia)

Ny startordning i Öppet Spår i vinter

När det under Vasaloppets vintervecka 2019 är dags för den 39:e upplagan av Öppet Spår blir det med en ny startprocedur; gruppstarter var tionde minut baserade på ett så kallat självseedningssystem där deltagaren vid anmälan själv anger sin förväntade åktid och blir därefter placerade i startled. Syftet är att få ett bättre flöde i loppet och minska köerna före start.

 

Les mer
20181103, POROMAA William 001 (kopia)

Lönsam helg för William Poromaa

Det blev en bra helg för U-landslagsåkaren William Poromaa från Åsarna IK när han i helgen besökte Intersports skidmässa i samband med VW Supersprint hos Berners i Östersund.
William åkte nämligen hem med ganska många tusenlappar extra sedan han fått tre olika utmärkelser då Jämtland-Härjedalens skidförbund delade ut sina stipendier.

 

Les mer
20181104, GRATE Marcus 001\\\' (kopia)

Marcus diskades – men det var fel

Marcus Grate plockades bort innan start i finalen i supersprinten i Östersund.
Orsak: En tjuvstart.
Men Marcus protesterade och nu har juryn medgett att det inte var någon tjuvstart. Han blir dock fyra i tävlingen och missade finalen.

 

Les mer
20181104, JENSEN Ludde 001 (kopia)

”Ludde” vann – med 2 futtiga hundradelar

Ludvig ”Ludde” Jensen var inte i närheten av sitt eget världsrekord på 100 meter supersprint utanför Berners i Östersund.
Men han vann åter igen VW Supersprint trots en skadad axel.
Fast det höll hårt – Karl-Johan Dyvik blev slagen två futtiga hundradelar i finalen!

 

Les mer
20181104, SVAHN Linn 001

Junioren Linn slog alla i supersprinten

Visst fanns favoriterna Maja Dahlqvist, Jonna Sundling och världsrekordhållaren Marte Nordlunde med i VW Supersprint-finalen i Östersund.
Men det gjorde också 18-åriga Linn Svahn från IFK Umeå som efter utklassningsseger i prologen gick hela vägen och vann finalen.
Hon fick 20.000 kronor för bedriften.

 

Les mer